Algemene Voorwaarden

KLEUR, praktijk voor psychologie en creatieve therapie. Correspondentieadres: Reigerstraat 22, 8446 HR HEERENVEEN. Mailadres: beeldend.dagboek@gmail.com 0638765437

Klant: iemand die een (online) cursus, workshop, coachingsessie of lezing koopt van praktijk KLEUR

Activiteit: een cursus, workshop, coachingssessie of lezing

Bij inschrijving verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Zodra de inschrijving schriftelijk is verwerkt, is een overeenkomst met praktijk KLEUR tot stand gekomen. Na de inschrijving ontvangt de klant een mail met een factuur en eventueel een betaalverzoek. De factuur dient voorafgaand aan de activiteit betaald te worden. Mocht het zo zijn dat een factuur niet tijdig, of onvolledig, betaald wordt, kan praktijk KLEUR de klant toegang tot de betreffende activiteit ontzeggen. De overeenkomst wordt dan ontbonden. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, en alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Online cursussen mogen 14 dagen na start van de cursus, zonder opgaaf van redenen, door de klant geannuleerd worden. Dit kan de klant doen, door via de mail of telefonisch contact op te nemen met praktijk KLEUR. De cursist krijgt daarna binnen 14 dagen het betaalde lesgeld teruggestort.

Coachingssessies (via Zoom of via de mail) kunnen tot 24 uur voor de afspraak geannuleerd of verschoven worden door de klant. In geval van annulering ontvangt de klant binnen 14 dagen het geld van de sessies teruggestort, mits minimaal 24 uur van te voren afgebeld is. Heeft de klant een pakket van 3 sessies gekocht, dan krijgt de klant per sessie 1/3 deel van het aanbetaalde bedrag teruggestort.

Inschrijvingen voor cursussen en workshops op lokatie kunnen door de klant uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop geannuleerd worden. De klant krijgt dan binnen 14 dagen het betaalde geld teruggestort. Annulering binnen deze 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus is niet mogelijk. De klant kan in dat geval wel iemand anders zijn of haar plek in laten nemen.

Activiteiten gaan door bij voldoende deelnemers, en dit is ter beoordeling van Praktijk KLEUR.

Praktijk KLEUR kan geplande activiteiten ten alle tijden annuleren als er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden van de trainer. De klant krijgt dan binnen 14 dagen het betaalde geld teruggestort. De klant kan er, in dat geval, ook voor kiezen om op een ander moment met de cursus mee te doen of een tegoedbon te ontvangen met de waarde van het cursusgeld.

Praktijk KLEUR heeft het recht om de cursus door een andere dan op de website of social media genoemde docent te laten geven.

Praktijk KLEUR houdt het recht om coachingssessies te weigeren, als er bij de klant sprake blijkt te zijn van dusdanige psychische problematiek dat therapie nodig is. Praktijk KLEUR kan dan wel een advies geven voor verdere hulpverlening. De klant heeft in dit geval recht op terugbetaling van sessies die niet door zijn gegaan, maar al wel betaald zijn. Praktijk KLEUR kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de keuzes die de klant maakt wat betreft het zoeken van therapeutische hulp.

De workshops en cursussen kunnen emoties oproepen bij de klant. De workshops en cursussen zijn uitdrukkelijk geen therapie. Ook de coaching is geen therapie, maar ondersteuning bij de cursus. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid van de cursist. Praktijk KLEUR is niet verantwoordelijk voor het persoonlijke proces van de cursist. Klanten kunnen ten alle tijde contact met praktijk KLEUR opnemen om te overleggen of een activiteit geschikt is voor hen.

Praktijk KLEUR is niet aansprakelijk voor schade of letsel door gebeurtenissen in of buiten de lokatie waar een activiteiten gehouden wordt. Praktijk KLEUR is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een activiteit. Ook is praktijk KLEUR niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal, schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen. Praktijk KLEUR is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde en/of vervallen) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.

Alle documentatie en materialen die praktijk KLEUR inbrengt in haar programma’s zijn haar intellectueel eigendom. Het is klanten van activiteiten niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van praktijk KLEUR (een deel van) de documentatie en/of materialen te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of te bewerken.

Tijdens workshops en cursussen is het niet toegestaan om te fotograferen of te filmen zonder toestemming van de trainer en de andere deelnemers.

Tijdens lezingen mag er gefilmd worden. Verzending van het materiaal aan medewerkers en deelnemers is akkoord, maar verkoop van het materiaal is uitdrukkelijk verboden.

Met persoonsgegevens en persoonlijke informatie gaat praktijk KLEUR zorgvuldig om. Zie ook de privacyverklaring van praktijk KLEUR.

Bij klachten kan er contact opgenomen worden met praktijk KLEUR.